Introducció Bultaco
Catàleg-web / Circuits de velocitat / Clients /Esdeveniments / Links / Pilots / Producció / Relacionats / Servei Tècnic

Ramón Galí

Es dificil descriure la trajectoria laboral i esportiva d'aquest singular personatge.
Durant molts anys va esser un dels millors "ambaixadors" que Bultaco pugués tenir arreu del món. Tant es així que Dn. Paco Bultó li va firmar personalment les dues monocasco 50 que poseeix (d'entre la seva singular colecció de 50s i 80s). Crec que allò no està a la alçada de cap mortal (unicament "els escullits") i ademés respon perfectament la seva estimació per la firma i pel qui la va crear.
Una especial menció al seu germà bessó Joaquim, qui també poseeix una singular colecció de monocascos i RANs


Es difícil describir la trayectoria laboral y deportiva de este singular personaje
Durante muchos años fue uno de los mejores "embajadores" que Bultaco pudo tener alrededor del mundo
Tanto fue asi que Dn. Paco Bultó le firmó personalmente las dos monocasco 50 que posee (de entre su singular colección de 50s y 80s). Creo que esto no está a la altura de ningún otro mortal (únicamente "los escogidos") y además responde perfectamente a su estimación por la firma y para su creador
Una especial mención a su hermano gemelo Joaquim quien también posee otra singular colección de monocascos y RANs


Is difficult to describe the labor and sport trajectory of this extraordinary personage. During many years he was one of the best "ambassadors" than Bultaco could have around the world. As much he was asi that Dn. Paco Bultó signed the two personally to him monocoque 50 that it has (of between its singular collection of 50s and 80s). I believe that this is not to the height of any "other human" (solely "the chosen ones") and responds perfectly to its estimation by the company/signature and for its creator
A small mention to its twin brother Joaquim who also has another extraordinary collection of monocoques and RANs


Clic a les imatges per ampliar-les
La firma de Dn.Paco Bultó