La Moto Clàssica
Trillo, 5 baixos - 08032 BarcelonaProposem;
Una Iniciativa Legislativa Popular sobre els vehicles clàssics i històrics, per la qual cosa es contempli, a certs apartats (matriculació, rehabilitació, ITV, asegurança, Impostos Municipals, etc), una legislació diferent de la que regeix actualment sobre la circulació viària de vehicles en general. Ja que la tinença, ús, i gaudi, d'aquests vehicles no persegueix una altra cosa que preservar un patrimoni cultural i històric d'aquest país. I la seva total inclusió en l'actual legislació no fa una altra cosa que dificultar, i en ocasions destruir, aquest patrimoni.
No obstant això, és obvi que aquests vehicles hauran d'oferir una total garantia quant al seu estat mecànic i de conservació per garantir la seva seguretat quant al que correspongui a la circulació per les vies públiques.


Proponemos;
Una Iniciativa Legislativa Popular sobre los vehículos clásicos e históricos, por la cual se contemple, en ciertos apartados (matriculación, rehabiltación, ITV, seguro, Impuestos Municipales, etc), una legislación distinta de la que rige actualmente sobre la circulación viaria de vehículos en general. Ya que la tenencia, uso, y disfrute, de dichos vehículos no persigue otra cosa que preservar un patrimonio cultural e histórico de este país. Y su total inclusión en la actual legislación no hace otra cosa que dificultar, y en ocasiones destruir, dicho patrimonio.
No obstante esto, es obvio que dichos vehículos deberán ofrecer una total garantía en cuanto a su estado mecánico y de conservación para garantizar su seguridad en cuanto a lo que corresponda a la circulación por las vías públicas.


Podeu fer el seguiment, a;
Podéis hacer el seguimiento, en;

fòrum de La Moto Clàssica_Iniciativa Legislativa Popular

 

Ens inscrit en el 'Registre d'Associacions de la Direcció General de Dret i d'Entitas Jurídiques de La Generalitat de Calalunya' amb data 02/07/2009, núm 40674, i NIF G-65195489