Auto Retro Barcelona

Una cita ineludible per a tots els afeccionats al món dels vehicles clàssics.
E
n el Palau núm. 2 i Plaza Univers (Palau núm. 3) del recinte de Montjuïc de Fira de Barcelona.
Una cita ineludible para todos los aficionados al mundo de los vehículos clásicos.
E n el Palacio núm. 2 y Plaza Univers (Palacio núm. 3) del recinto de Montjuïc de Fira de Barcelona.
A forced appointment to all the fans to the world of the classic vehicles
I n the Palace núm. 2 and Univers Place (Palace núm. 3) of the enclosure of Montjuïc de Fira of Barcelona.

clic en el poster per anar a aquest any - clic en el poster para ir a este año - click the poster to go to this year
2012
2013