Tutorial de carburació (teoriabąsica)

 

Tenint en compte que tot el carburador es trobien perfecte estat de revista (sense desgastos importants i net), l'ordre aseguir és (no pot ser un altre):

 

1) Determinar el galgat (diąmetre) exacte delsortidor d'alta.

Per a aixė: prova de la bujía per determinaraquell galgat idoni, a saber:

a) si els elŹctrodes presenten un color ennegritsignifica que aquell sortidor serą massa gran

b) si els elŹctrodes presenten un color massaclar significa que aquell sortidor serą massa petit

c) si els elŹctrodes presenten un color de"café-amb-llet", significa que aquell sortidor serą del galgatcorrecte.Nota. En funciódels tons adoptats en "a", "b", o "c" podríemdeterminar la quantia a l'excés o defecte del galgat d'aquell sortidor.
Lesproves pertinents es farąn amb el vehicle circulan en 3Ľ velocitat y elcomandament de l’accelerador a fondo.

2) Determinarel galgat del surtidor de baixa.
Para aixė (a motor aturat),situarem el cargol de regulació del circuit de baixa a1 ½ voltes (tret que el fabricant indiqui el contrari) i ara ja amb elmotor en marxa (i a la seva temperatura ėptima de treball) caldrą ajustar el cargol de relenti detal manera que el motor (sense estar massa accelerat) no arribi a aturarse (mesval que el relentí quedi massa baix que no massa alt, no fos que en aquest casinterferís el circuit de mitjos), i actuarem de la següent manera:

afluixarem aquest cargol ¼ de volta,esperarem un parell de segons per que el motor reaccioni i observarem si elmotor baixa o puja de revolucions:

2.1) si baixa, anirem tancantgradualment de ¼ en ¼ de voltes el cargol (observant que el motoranirą pujant de revolucions fins que arribi un punt en quŹ tornarą a caure).Anotarem les voltes des d'ambdues caigudes i ho afluixarem a la meitatd'aquestes voltes.

Aquesta serą la posició idėnia del cargol delcircuit de baixa.

2.2) si puja, anirem obrint elcargol gradualment de ¼ en ¼ de voltes (alhora que observarem lareacció del motor) fins que denotem la caiguda de revolucions, en aquest puntanotarem les voltes que hem necessitat des d'ambdues caigudes i obrirem elcargol la meitat d'aquelles voltes.

Aquesta serą la posició idėnia del cargol delcircuit de baixa.

Nota. Es podria donar el cas que el motor no experimentésmai aquella esperada caiguda de voltes (en aquest cas aixė significaria que elxiclé de relentí no seria del galgat adequat).

Lesproves pertinents s’haurąn de fer en absŹncia del comandament de l’acdelerador (o sigui, a relentí).

 

Nota. Hi ha dos tipus de circuit de baixa; el queregula solament cabal d'aire i el que regula una barreja ja predefinidad'aire/benzina (proporció estequiométrica).

En alguns carburadors (encara que no en tots elsmodels): Amal,Bing, IRZ, Mikuni, Keihin, OKO, Zenith, etc… el cargol delcircuit de baixes regula nomŹs cabal d’aire. Aixė significa que a méstancat, més rica será la mescla.

EnDell.orto (y alguns models especificats anteriorment) la cosa funciona al’inrevés, a més tancat més pobre será la mescla.

Laexplicació:

Enels primers, el cargol de l’aire está abans del chiclé derelentí y per tant si tanquem aquest cargol, li estem donan menyscabal d’aire al chiclé, amb la qual cosa estarem enriquint la mesclaestequiométrica.

EnDell.orto el cargol de l’aire estą després del chiclé de relentí y si eltanquem en realitat el que estarem fent es minimizar una quantidad japredefinida de antemą de una proporció estequiométrica d’aire/benzina, amb laqual cosa (es podría dir) que estaríem empobrint la qantidad de aire/benzinaque li entrarą al cilindre.

Esdiu…, es comenta… que si el cargol de regulació del circuit de baixes está mésproper al filtre d’aire, es síntoma del primer exemple. I en el cas contrąri,si aquell cargol es troba lo més proper al bloc motor alló será síntoma delsegon exemple. Be, doncs… aixė no es sempre així.

Tambécal dir que en el cas de carburadors muntats en motors japonesos (sobre tot enbatería) com poden ser marques comentades en el primer exemple: Mikuni, Keihin,etc…, la acció de aquell cargol es pot (de fet es així) englobar en el segoncas (cas Dell.orto).

Enaquest cas “Dell.orto”, la mescla estequiométrica es pot variar en funció d’unaltre calibrador que es troba a la entrada d’aire d’aquest circuit de baixes(costat filtre).3) Determinarla posició idónia de la agulla.
Un copacomplerts ambdos requisits anteriors i en funció (quasi) de les necesitats deconducció, en principi partiríam de la posició central de dita agulla.
Nota. Siel núm de las marques de posicionamient es parell, partirems d’ambdues mésproperes a la posició central menys una.
Nota. Encertes circumstancies es podría variar la escotadura de la campana a fi iefecte d’implementar ciertes prestacions en el comportament en el circuit detreball de la agulla i circuit d’alta.
Lesprovas pertinents es farán amb el vehicle circulan en 3Ľ velocitat i en un rangintermig del comandament de laccelerador.

 

Perultim: la eficiencia d’una bona carburació en certs rangs depend dels trespunts anteriors i ademés cal tenir en compte que els tres circuits bąsics d’uncarburador s’arriven a solapar en funció d’aquest esquema:

Clipposition = posició del clip de la agulla
Straightdia. = diámetre del calibrador d’agulla
Needletaper = conicitat de la agulla

Throttlevalve cut Hawai = escotadura de la campana
I.M.S. =circuit de sobrealimentació (arranc en fret -"starter"-)
Main jet= surtidor principal (surtidor d’alta)
Air screwslow jet = cargol regulació aire i surtidor de relentí.

 

 

 

 Els carburadorsporten una serie de pasos interiors que cal que estiguin nets  (algun d’ells regulats pel surtidorcorresponent).

Elselements (no fixos) d’un carburador son (Imatge1):
a)surtidor de baixa (marxa lenta o relentí) = 33, o = 34 (Imatge4)
b)surtidor d’alta = 32
c)calibrador d’agulla = 31
d) agulla= 25
e) clipd’agulla = 26
f)campana = 24
g)porta-surtidor d’alta = 46
h)válvula de tancament del pas de benzina = 38
i)válvula (si fos el cas) de arranc en fret =39 (Imatge5), o = 3 (Imatge3)
j)boia/es = 37
k) cargolde regulació de la mescla de marxa lenta = 30
l) cargolde relentí (el qui empeny la campana per pujar el relentí) = 29, o =26(Imatge3)
m) amend’altres elements (filtres, juntes, etc...)

 

 

Elfuncionament (a grans trets):

1)El circuit de baixa (Imatge4) estą format per un conducte que prenl’aire per un orifici situat en la boca costat filtre, passa pel cargol debaixa (no el de relentí), al seu torn estą conectat amb el surtidor demarxa lenta i continua cap el costat del difusor ėn te unorifici molt petit (de menor diámetre que una agulla de cap).
Obviamenteaquest circuit cal que estigui net y desembussat a la perfecció.
Les parts(no fixes) a comprovar minuciosament son:
1.a) elpropi surtidor de marxa lenta (o circuit de baixa),
1.b) laconicitat de la punta del cargol del circuit de baixa (o marxa lenta, o tambéanomenat cargol de l’aire -no el de pujar el relentí que la seva punta esplana-). Si aquella conicitat estą deformada caldrą substituír el cargol, doncsla regulació la fą mitjanćant agermanament del seient cónic corresponent en elfons del seu allotjament.

2)El circuit d’alta estą format pel cos del propi carburador(per ėn pren l’aire), la campana, difusor (a mode de venturi), calibradord’agulla y surtidor d’alta.
Els puntsa comprovar son:
2.a) queel cos (en el seu diámetre interior) estigui lliure d’obstacles no desitjats,
2.b) quela campana no presenti marques importants de desgast (sobre tot en el costatfiltre),
2.c) queel calibrador d’agulla (xemeneia) no presenti desgastos a lo llarg de la sevacircumferencia interior degut a roces de la propia agulla,
2.d) queel calibre (orifici) del surtidor d’alta no presenti deformacions en el seuinterior.

3)El circuit de mitjos está format per la campana, agulla, clip y calibradord’agulla.
Els puntsa comprovar son:
3.a) quela campana no presenti marques importants de desgast sobre tot en el costatfiltre (igual que en "2.a"),
3.b) quela conicitat de la agulla no sigui desuniforme (amb marques propies dedesgast),
3.c) queel calibrador d’agulla (xemeneia) no presenti desgastos a lo llarg de la sevacircumferencia interior degut a roćaments de la propia agulla (igual que en"2c").

4)Sistema d’assistencia en la alimentació, estą format per la válvulade tancament, la/es boia/es i el filtred’entrada de benzina al carburador.
Els puntsa comprovar son:
4.a) quela válvula de tancament d’entrada de benzina a la cuba no presenti desgastos enla seva punta cónica (al ser de figura cónica, el desgaste es presentarą enforma de circumferencia al voltant del con),
4.b) quelas boies siguin estances, no estiguin perforades y surin/n (o no ho fessinsuficientement) en la benzina de l’interior de la cuba,

4.b.a)en el cas de les boies de llautó, aquestes no poden presentar deformacions enel seu perímetre; en cas contrari el ratio quantitat de benzina/nivell de lacuba es podría veure alterat,
4.c) quedites boies tinguin suficient soltesa en els seus movimentsascendents-descendent/s,
5.c) queel filtre d’entrada estigui polidament net.

 

Imatge1
Amal Concentric_vistageneral

 

Imatge2
Amal Concentric_secció1

 

 

Imatge3
Amal Concentric_secció2

 

 

Imatgen4
Amal Concentric_circuitde baixa

 

 

Imatge5
Amal MarkII_vista general

 

 

Imatge6
Amal MarkII_secció

 

 

Imatge7
Amal MarkII_cuba

 

 

Imatge8
Ambdosmodels_boia y válvula de tancament del pas de benzina

 

 

Imagen9
Ambdosmodels_filtre, surtidor alta, suport y calibrador d’agulla

 

 

Unanota a tenir en compta (pels "despistadillos"). Els calibradorsd’agulla dels Amal de 2T y 4T (tenint el mateix núm de ref) son aparentementiguals malgrat dues diferencies básiques (quasi imperceptibles): el de 4Tpresenta un orifici en un lateral y el diámetre interior del calibrador esmenor que el de 2T.

 

Equivalencies volumetric/milimetric (Referencia/mm)

Volumetric

milimetric

Volumetric

milimetric

Volumetric

milimetric

15

35

140

103

380

160

20

40

150

106

390

162

25

45

160

109

400

164

30

50

170

112

410

166

35

53

180

115

420

168

40

56

190

118

430

170

45

59

200

121

440

172

50

62

210

124

450

173

55

65

220

127

460

174

60

68

230

130

470

175

65

71

240

132

480

176

70

74

250

134

490

177

75

77

260

136

500

178

80

80

270

138

550

187

85

83

280

140

600

198

90

85

290

142

650

205

95

87

300

144

700

214

100

89

310

146

750

223

105

91

320

148

800

232

110

93

330

150

850

241

115

95

340

152

900

250

120

97

350

154

950

259

125

99

360

156

1000

268

130

100

370

158

 

 

Gurtner (Mobylette)

215

55

 

 

 

 

 

 

toti