Tutorial de carburació (teoria bąsica)

 

Tenint en compte que tot el carburador es trobi en perfecte estat de revista (sense desgastos importants i net), l'ordre a seguir és (no pot ser un altre):

 

1) Determinar el galgat (diąmetre) exacte del sortidor d'alta.

Per a aixė: prova de la bujía per determinar aquell galgat idoni, a saber:

a) si els elŹctrodes presenten un color ennegrit significa que aquell sortidor serą massa gran

b) si els elŹctrodes presenten un color massa clar significa que aquell sortidor serą massa petit

c) si els elŹctrodes presenten un color de "café-amb-llet", significa que aquell sortidor serą del galgat correcte.Nota. En funció dels tons adoptats en "a", "b", o "c" podríem determinar la quantia a l'excés o defecte del galgat d'aquell sortidor.
Les proves pertinents es farąn amb el vehicle circulan en 3Ľ velocitat y el comandament de l’accelerador a fondo.

2) Determinar el galgat del surtidor de baixa.
Para aixė (a motor aturat), situarem el cargol de regulació del circuit de baixa a 1 ½ voltes (tret que el fabricant indiqui el contrari) i ara ja amb el motor en marxa (i a la seva temperatura ėptima de treball) caldrą ajustar el cargol de relenti de tal manera que el motor (sense estar massa accelerat) no arribi a aturarse (mes val que el relentí quedi massa baix que no massa alt, no fos que en aquest cas interferís el circuit de mitjos), i actuarem de la següent manera:

afluixarem aquest cargol ¼ de volta, esperarem un parell de segons per que el motor reaccioni i observarem si el motor baixa o puja de revolucions:

2.1) si baixa, anirem tancant gradualment de ¼ en ¼ de voltes el cargol (observant que el motor anirą pujant de revolucions fins que arribi un punt en quŹ tornarą a caure). Anotarem les voltes des d'ambdues caigudes i ho afluixarem a la meitat d'aquestes voltes.

Aquesta serą la posició idėnia del cargol del circuit de baixa.

2.2) si puja, anirem obrint el cargol gradualment de ¼ en ¼ de voltes (alhora que observarem la reacció del motor) fins que denotem la caiguda de revolucions, en aquest punt anotarem les voltes que hem necessitat des d'ambdues caigudes i obrirem el cargol la meitat d'aquelles voltes.

Aquesta serą la posició idėnia del cargol del circuit de baixa.

Nota. Es podria donar el cas que el motor no experimentés mai aquella esperada caiguda de voltes (en aquest cas aixė significaria que el xiclé de relentí no seria del galgat adequat).

Les proves pertinents s’haurąn de fer en absŹncia del comandament de l’acdelerador (o sigui, a relentí).

 

Nota. Hi ha dos tipus de circuit de baixa; el que regula solament cabal d'aire i el que regula una barreja ja predefinida d'aire/benzina (proporció estequiométrica).

En alguns carburadors (encara que no en tots els models): Amal, Bing, IRZ, Mikuni, Keihin, OKO, Zenith, etc… el cargol del circuit de baixes regula nomŹs cabal d’aire. Aixė significa que a més tancat, més rica será la mescla.

En Dell.orto (y alguns models especificats anteriorment) la cosa funciona a l’inrevés, a més tancat més pobre será la mescla.

La explicació:

En els primers, el cargol de l’aire está abans del chiclé de relentí y per tant si tanquem aquest cargol, li estem donan menys cabal d’aire al chiclé, amb la qual cosa estarem enriquint la mescla estequiométrica.

En Dell.orto el cargol de l’aire estą després del chiclé de relentí y si el tanquem en realitat el que estarem fent es minimizar una quantidad ja predefinida de antemą de una proporció estequiométrica d’aire/benzina, amb la qual cosa (es podría dir) que estaríem empobrint la qantidad de aire/benzina que li entrarą al cilindre.

Es diu…, es comenta… que si el cargol de regulació del circuit de baixes está més proper al filtre d’aire, es síntoma del primer exemple. I en el cas contrąri, si aquell cargol es troba lo més proper al bloc motor alló será síntoma del segon exemple. Be, doncs… aixė no es sempre així.

També cal dir que en el cas de carburadors muntats en motors japonesos (sobre tot en batería) com poden ser marques comentades en el primer exemple: Mikuni, Keihin, etc…, la acció de aquell cargol es pot (de fet es així) englobar en el segon cas (cas Dell.orto).

En aquest cas “Dell.orto”, la mescla estequiométrica es pot variar en funció d’un altre calibrador que es troba a la entrada d’aire d’aquest circuit de baixes (costat filtre).3) Determinar la posició idónia de la agulla.
Un cop acomplerts ambdos requisits anteriors i en funció (quasi) de les necesitats de conducció, en principi partiríam de la posició central de dita agulla.
Nota. Si el núm de las marques de posicionamient es parell, partirems d’ambdues més properes a la posició central menys una.
Nota. En certes circumstancies es podría variar la escotadura de la campana a fi i efecte d’implementar ciertes prestacions en el comportament en el circuit de treball de la agulla i circuit d’alta.
Les provas pertinents es farán amb el vehicle circulan en 3Ľ velocitat i en un rang intermig del comandament de laccelerador.

 

Per ultim: la eficiencia d’una bona carburació en certs rangs depend dels tres punts anteriors i ademés cal tenir en compte que els tres circuits bąsics d’un carburador s’arriven a solapar en funció d’aquest esquema:

Clip position = posició del clip de la agulla
Straight dia. = diámetre del calibrador d’agulla
Needle taper = conicitat de la agulla

Throttle valve cut Hawai = escotadura de la campana
I.M.S. = circuit de sobrealimentació (arranc en fret -"starter"-)
Main jet = surtidor principal (surtidor d’alta)
Air screw slow jet = cargol regulació aire i surtidor de relentí.

 

 

 

 Els carburadors porten una serie de pasos interiors que cal que estiguin nets  (algun d’ells regulats pel surtidor corresponent).

Els elements (no fixos) d’un carburador son (Imatge1):
a) surtidor de baixa (marxa lenta o relentí) = 33, o = 34 (Imatge4)
b) surtidor d’alta = 32
c) calibrador d’agulla = 31
d) agulla = 25
e) clip d’agulla = 26
f) campana = 24
g) porta-surtidor d’alta = 46
h) válvula de tancament del pas de benzina = 38
i) válvula (si fos el cas) de arranc en fret =39 (Imatge5), o = 3 (Imatge3)
j) boia/es = 37
k) cargol de regulació de la mescla de marxa lenta = 30
l) cargol de relentí (el qui empeny la campana per pujar el relentí) = 29, o =26 (Imatge3)
m) amen d’altres elements (filtres, juntes, etc...)

 

 

El funcionament (a grans trets):

1) El circuit de baixa (Imatge4) estą format per un conducte que pren l’aire per un orifici situat en la boca costat filtre, passa pel cargol de baixa (no el de relentí), al seu torn estą conectat amb el surtidor de marxa lenta i continua cap el costat del difusor ėn te un orifici molt petit (de menor diámetre que una agulla de cap).
Obviamente aquest circuit cal que estigui net y desembussat a la perfecció.
Les parts (no fixes) a comprovar minuciosament son:
1.a) el propi surtidor de marxa lenta (o circuit de baixa),
1.b) la conicitat de la punta del cargol del circuit de baixa (o marxa lenta, o també anomenat cargol de l’aire -no el de pujar el relentí que la seva punta es plana-). Si aquella conicitat estą deformada caldrą substituír el cargol, doncs la regulació la fą mitjanćant agermanament del seient cónic corresponent en el fons del seu allotjament.

2) El circuit d’alta estą format pel cos del propi carburador (per ėn pren l’aire), la campana, difusor (a mode de venturi), calibrador d’agulla y surtidor d’alta.
Els punts a comprovar son:
2.a) que el cos (en el seu diámetre interior) estigui lliure d’obstacles no desitjats,
2.b) que la campana no presenti marques importants de desgast (sobre tot en el costat filtre),
2.c) que el calibrador d’agulla (xemeneia) no presenti desgastos a lo llarg de la seva circumferencia interior degut a roces de la propia agulla,
2.d) que el calibre (orifici) del surtidor d’alta no presenti deformacions en el seu interior.

3) El circuit de mitjos está format per la campana, agulla, clip y calibrador d’agulla.
Els punts a comprovar son:
3.a) que la campana no presenti marques importants de desgast sobre tot en el costat filtre (igual que en "2.a"),
3.b) que la conicitat de la agulla no sigui desuniforme (amb marques propies de desgast),
3.c) que el calibrador d’agulla (xemeneia) no presenti desgastos a lo llarg de la seva circumferencia interior degut a roćaments de la propia agulla (igual que en "2c").

4) Sistema d’assistencia en la alimentació, estą format per la válvula de tancament, la/es boia/es i el filtre d’entrada de benzina al carburador.
Els punts a comprovar son:
4.a) que la válvula de tancament d’entrada de benzina a la cuba no presenti desgastos en la seva punta cónica (al ser de figura cónica, el desgaste es presentarą en forma de circumferencia al voltant del con),
4.b) que las boies siguin estances, no estiguin perforades y surin/n (o no ho fessin suficientement) en la benzina de l’interior de la cuba,

4.b.a) en el cas de les boies de llautó, aquestes no poden presentar deformacions en el seu perímetre; en cas contrari el ratio quantitat de benzina/nivell de la cuba es podría veure alterat,
4.c) que dites boies tinguin suficient soltesa en els seus moviments ascendents-descendent/s,
5.c) que el filtre d’entrada estigui polidament net.

 

Imatge1
Amal Concentric_vista general

 

Imatge2
Amal Concentric_secció1

 

 

Imatge3
Amal Concentric_secció2

 

 

Imatgen4
Amal Concentric_circuit de baixa

 

 

Imatge5
Amal Mark II_vista general

 

 

Imatge6
Amal Mark II_secció

 

 

Imatge7
Amal Mark II_cuba

 

 

Imatge 8
Ambdos models_boia y válvula de tancament del pas de benzina

 

 

Imagen 9
Ambdos models_filtre, surtidor alta, suport y calibrador d’agulla

 

 

Una nota a tenir en compta (pels "despistadillos"). Els calibradors d’agulla dels Amal de 2T y 4T (tenint el mateix núm de ref) son aparentement iguals malgrat dues diferencies básiques (quasi imperceptibles): el de 4T presenta un orifici en un lateral y el diámetre interior del calibrador es menor que el de 2T.

 

Equivalencies volumetric/milimetric (Referencia/mm)

Volumetric

milimetric

Volumetric

milimetric

Volumetric

milimetric

15

35

140

103

380

160

20

40

150

106

390

162

25

45

160

109

400

164

30

50

170

112

410

166

35

53

180

115

420

168

40

56

190

118

430

170

45

59

200

121

440

172

50

62

210

124

450

173

55

65

220

127

460

174

60

68

230

130

470

175

65

71

240

132

480

176

70

74

250

134

490

177

75

77

260

136

500

178

80

80

270

138

550

187

85

83

280

140

600

198

90

85

290

142

650

205

95

87

300

144

700

214

100

89

310

146

750

223

105

91

320

148

800

232

110

93

330

150

850

241

115

95

340

152

900

250

120

97

350

154

950

259

125

99

360

156

1000

268

130

100

370

158

 

 

Gurtner (Mobylette)

215

55

 

 

 

 

 

 

toti